Privatumo politika

Mes, UAB „Geri servisai“, įmonės kodas 304557409, adresas Aušros Vartų g. 16-1, LT-02100 Vilnius (toliau —Bendrovė), gerbiame ir saugome kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.

Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie portalo „www.geriservisai.lt“ Naudotojus taip, kaip nurodyta šioje Bendrovės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl renkamos informacijos (įskaitant asmens duomenis), informacijos rinkimo priežastys ir naudojimas.

Jūsų asmens duomenis UAB „Geri servisai“ tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, pakeistą Privatumo politiką paskalbdami Įmonės interneto portale „www.geriservisai.lt“. Todėl patariame jums periodiškai apsilankyti mūsų portale ir peržiūrėti Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politiką.

1. Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys- bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas- fizinis asmuo – Portalo naudotojas, kurio asmens duomenys yra renkami UAB „Geri servisai“

Duomenų subjekto sutikimas- bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas- bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Portalo duomenų valdytojas – UAB „Geri servisai“, įmonės kodas: 304557409, adresas: Aušros Vartų g. 16-1, Vilnius, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Slapukas (angl. cookie)- nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Portale ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara- veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

2. Bendrovės tvarkomi Asmens duomenys, jų kategorijos ir gavimo šaltiniai

Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos tvarko Bendrovė, kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė.
Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, telefono numeris, el. pašto adresas.

Kiti duomenys – informacija apie transporto priemonę – markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, identifikavimo numeris (VIN) ir kiti su transporto priemone ar jos eksploatacija susiję duomenys.

Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis.
Asmens duomenys ir jų gavimo šaltiniai:

 • Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija. Portale „geriservisai.lt“ Jūs užsiregistruojate kaip Naudotojas paslaugos – registracija į Servisą, kurioje pateikiate savo asmens duomenis: vardą ir/arba pavardę, informaciją apie transporto priemonę – markę, modelį, valstybinį registracijos numerį, identifikavimo numerį (VIN), kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Jeigu jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo. Jei Portale sukuriate savo naudojamų/eksploatuojamų transporto priemonių sąrašą (Mano automobiliai) ten papildomai galite pateikti ir kitus asmens duomenis, tokius kaip pvz.: privalomosios techninės apžiūros galiojimo laiką, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (TPVCAD) galiojimo laiką, ir kitus duomenis bei pridėti pasirinktas bylas (failus), kuriuose taip pat gali būti užfiksuoti jūsų asmens duomenų, pvz. transporto priemonės nuotrauka, remonto sąskaita ir panašiai. Registruojantis į Servisą naudojantis Portalo funkcija ONLINE REGISTRACIJA Jūsų pateikti registracijos duomenys perduodami atitinkamam Servisui siekiant užtikrinti Paslaugos suteikimo galimybę.
 • Informacija, kaip naudojatės Portalu. Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie jūsų apsilankymus Portale bei naudojimąsi šiuo Portalu (IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių, parašyti atsiliepimai apie Servisų suteiktas Paslaugas).
 • Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Informacijos apie jus galime gauti iš trečiųjų šalių socialinių tinklų ir/ar kitų paslaugų teikėjų, kai prie Portalo jungiatės su savo turimos paskyros Facebook/Linkedin/Google duomenimis. Gaunami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Informacija, gauta iš jūsų pasirinktų Servisų, susijusi su jūsų apsilankymu Servise. Gaunami asmens duomenys: vardas ir/arba pavardė, informacija apie transporto priemonę – markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, identifikavimo numeris (VIN), kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Duomenys gaunami iš Servisų, kurie naudojasi Portalo Paslaugomis organizuodami savo veiklą. Gali būti gaunami šie asmens duomenys: vardas ir/arba pavardė, informacija apie transporto priemonę – markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, identifikavimo numeris (VIN), kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atliktų darbų ataskaita, atliktų darbų sąskaita faktūra.
3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama asmens duomenis:

 • Sudaryti galimybę Jums tvarkyti savo patalpintų Portale transporto priemonių duomenis (Mano automobiliai);
 • Naudojantis Portalo teikiamomis Paslaugomis užsiregistruoti į pageidaujamą Servisą (ONLINE REGISTRACIJA);
 • Informuoti Jus apie sėkmingą registraciją į Servisą elektroninio laiško atsiuntimu;
 • Informuoti Jus apie artėjantį apsilankymą Servise elektroninio laiško ir SMS atsiuntimu;
 • Atsiųsti Jums Serviso atliktų darbų ataskaitą, įskaitant sąskaitą – faktūrą;
 • Atsiųsti priminimą palikti atsiliepimą apie Serviso suteiktas paslaugas/jų kokybę;
 • Atsiųsti priminimus apie artėjančius atlikti transporto priemonei numatytus darbus atėjus atitinkamam laikui pagal Jūsų pasirinktus laikotarpius;
 • Tiesioginė rinkodara (atsiųsti Jums pasiūlymą, susijusį su Jūsų patalpintomis transporto priemonėmis Mano automobiliai dalyje), Jūsų nuomonės teiravimasis kas susiję su transporto priemonių technine priežiūra ir remontu;
 • Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Įmonės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu;
 • Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų užklausas Bendrovė teisėtu interesu tvarko Jūsų asmens duomenis.
4. Duomenų saugojimo laikotarpis

Bendrovė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Bendrovės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus nuo paskutinės datos, kada Jūs naudojotės Portalu  www.geriservisai.lt. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus nuo paskutinės datos, kada Jūs naudojotės Portalu www.geriservisai.lt. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

5. Duomenų perdavimas

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 • Servisui, į kurį registruojatės naudodami Portalo ONLINE REGISTRACIJOS Paslaugą;
 • Specialioms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip, SMS trumpųjų informacinių žinučių siuntimo paslaugų teikėjams, interneto portalo talpinimo (hostingo) paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, IT paslaugas teikiantiems teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su savo subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje;
 • Tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams (esant Jūsų sutikimui gauti Naujienlaiškius);
 • Teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, kai to reikalaujama pagal įstatymus;
 • Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, pardavimo atveju;
 • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Duomenų perdavimo atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė vienas portalas, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema nėra visiškai saugūs.

6. Jūsų turimos teisės
 • Pateikdami prašymą Bendrovei, Jūs turite teisę prašyti:
 • žinoti ir susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (BDAR 15 str.);
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“ (BDAR 17 str.);
 • apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus (BDAR 18 str.);
 • prašyti perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.).

Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 • parašydami elektroninį laišką adresu info@geriservisai.lt. Tapatybės nustatymui galime paprašyti atsiųsti tai patvirtinančio dokumento kopiją.
 • pateikdami rašytinį prašymą Bendrovei adresu Aušros Vartų g.16-1, LT-02100 Vilnius, Lietuva. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Bendrovė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų. Atsakymo laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektas privalo būti informuotas apie jo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

Priežiūros institucija – valstybės narės pagal BDAR 51 straipsnį įsteigta nepriklausoma valdžios institucija. Įmonės atžvilgiu tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Juridinio asmens kodas 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt);

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite duoti ir bet kada atšaukti, paspaudžiant naujienlaiškio apačioje esančią aktyvią nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“ arba registruotiems Naudotojams Portale Mano profilis skiltyje nuimant varnelę prie užrašo „Sutinku gauti naujienlaiškius, kurių bet kada galėsiu atsisakyti, paspaudus nuorodą gauto naujienlaiškio apačioje arba pakeitus profilio nustatymus“.

7. Duomenų saugumas

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų, griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Taip pat Jus informuojame, kad mūsų Portale ar socialinių tinklų profiliuose gali būti įvairių nuorodų į trečiųjų šalių internetinius portalus, tokių kaip reklaminiai skydeliai, nuorodos į jų portalus ir panašiai, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių potalams ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

8. Mūsų atsakomybės ribojimas

Bendrovė nėra atsakinga už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

9. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per trejus metus. Jei atnaujinant Privatumo politiką, įvyko esminių pakeitimų, kurie tokiais laikytini mūsų nuomone, informuosime Jus apie tai paskelbdami pranešimą Portale arba socialinių tinklų paskyrose arba informuodami elektroniniu paštu. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų Portalo Paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo/gavimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su įvykdytais pakeitimais. Naujausia Privatumo politikos versija visada talpinama Portale www.geriservisai.lt.

10. Kontaktinė informacija

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:
UAB „Geri servisai“
Aušros Vartų g. 16-1, LT-02100 Vilnius
El. paštas: info@geriservisai.lt
Telefonas: +370 605 71981